CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA KRÁĽOVNEJ ANJELOV
Námestie padlých hrdinov 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Telefonický kontakt: riaditeľka 0910 852 318
I. trieda 02/ 459 454 14
II. trieda 0910 / 852 324
email: cmsivanka@marianky.skweb:cmsivanka.sk
ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLY
Počet strán : 22
Prerokovaný:
• v pedagogickej rade dňa 28.8. 2019
• radou školy 5.9.2019
Školský poriadok školy sa vydáva s splatnosťou od 1.9. 2019
Mgr. Sr. M. Laura Martina Bratkovičová, FDC
poverená riadením CMŠ
Súhlas zriaďovateľa
ThLic. Sr. M. Felicitas Daniela Vengliková, FDC
provinciálna predstavenáŠkolsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
Obsah
Všeobecné ustanovenia ………………………………………………………………………………………………………………. 3
I.
II. Charakteristika materskej školy ………………………………………………………………………………………………………. 3
III. Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do CMŠ ……………………………………………………………………….. 3
1 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie ……………………………………………………………………………………. 4
2 Dochádzka dieťaťa do CMŠ ……………………………………………………………………………………………………. 5
3 Úhrada príspevku za pobyt dieťaťa v CMŠ ………………………………………………………………………………… 7
IV. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými
zamestnancami a ďalšími zamestnancami MŠ. ……………………………………………………………………………………… 8
V. Prevádzka a vnútorný režim CMŠ ………………………………………………………………………………………………….. 10
Organizácia tried a vekové zloženie detí……………………………………………………………………………………………… 11
1 Denný poriadok …………………………………………………………………………………………………………………… 11
2 Preberanie detí ……………………………………………………………………………………………………………………. 11
3 Styk s rodičmi …………………………………………………………………………………………………………………….. 12
4 Organizácia v šatni ………………………………………………………………………………………………………………. 12
5 Organizácia v umyvárni………………………………………………………………………………………………………… 12
6 Organizácia v jedálni ……………………………………………………………………………………………………………. 13
7 Pobyt vonku ……………………………………………………………………………………………………………………….. 13
8 Odpočinok detí ……………………………………………………………………………………………………………………. 14
VI. Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí ………………………………………………………………………….. 15
VII. Ochrana spoločného a osobného majetku ……………………………………………………………………………………… 16
VIII. Záverečné ustanovenia …………………………………………………………………………………………………………….. 17
Zoznam príloh………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
2Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
I.
Všeobecné ustanovenia
Školský poriadok vydáva riaditeľka Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov,
Nám padlých hrdinov 30, 900 28 Ivanka pri Dunajiv zmysle § 153 ods. 1 zákona MŠ SR
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z. z. o materskej škole a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov je Kongregácia Dcér Božskej
lásky na Slovensku, Halenárska 8, 917 01 Trnava.
II. Charakteristika materskej školy
Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov je Kongregácia Dcér
Božskej lásky na Slovensku a preto aj výchova a vzdelávanie sa realizuje v evanjeliovom
duchu, ktorý je zameraný na humanizmus a pravé hodnoty.
Naším cieľom je klásť základy človeka, ktorý si váži život, pristupuje k nemu zodpovedne a
vie odpovedať na požiadavky, ktoré na neho kladie rodina, štát, Cirkev, spoločnosť.
Deti by mali prežiť šťastné detstvo, detstvo v ktorom nechýba viera, nádej, láska, istota
a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh. V duchu hesla
Božej služobnice Františky Lechnerovej zakladateľky Kongregácie Dcér Božskej lásky
„Konať dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba“ sa snažíme
predchádzať zlu a dôverovať v dobro prítomné v srdci každej ľudskej bytosti. Formuje to
svedomie dieťaťa a učí ho voliť si dobro a odmietať zlo.
Hlavnou úlohou našej výchovy je vytvoriť v CMŠ rodinné prostredie naplnené
radosťou, spontánnosťou a prosperitou ak budeme využívať duchovnú silu založenú na viere a
pravých hodnotách, ktoré sú obsiahnuté aj v školskom vzdelávacom programe „Cez Máriu –
Kráľovnú anjelov k Ježišovi“. Je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie a je záväzným pedagogickým dokumentom, podľa ktorého sa v
CMŠ realizuje edukácia detí a je dostupný pre zákonných zástupcov detí prostredníctvom
riaditeľky a triednych učiteliek.
CMŠ je dvojtriedna s celodennou starostlivosťou, s výchovno–vzdelávacím jazykom
slovenským. V prípade záujmu poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a
vzdelávania spravidla v dopoludňajších hodinách.
Jedným spoločným vchodom sa vstupuje do šatne , ktorá je pre obidve triedy spoločná. Každá
trieda má svoje sociálne zariadenie. Detský nábytok v triedach, zdravotné hygienické
zariadenie (umyvárky, toalety) i vybavenie pre odpočinok detí (ležadlá) sú prispôsobené
antropometrickým požiadavkám zodpovedajúcim počtu detí sú zdravotne nezávadné a
bezpečné a sú estetického vzhľadu. V prvej triede sa ležadlá na popoludňajší odpočinok
rozkladajú. V 2. triede je zriadená samostatná spálňa.
Budova CMŠ predeľuje dvor na dve časti, v ktorých sa nachádzajú školské dvory s 2
pieskoviskami a preliezkami, hojdačkami, kolotočom, slúžiacimi k rôznym aktivitám detí a
trávnaté ihrisko.
Všetky vnútorné a vonkajšie priestory CMŠ spĺňajú bezpečnostné a hygienické normy podľa
platných predpisov.
CMŠ ďalej tvoria šatňa pre učiteľky, sklad školských potrieb, práčovňa, žehliareň so skladom
posteľnej bielizne, 2 miestnosti pre upratovačku s výlevkou, sociálne zariadenie pre personál
kuchyne, kancelária (izolačka), riaditeľňa, výdajňa stravy, umyváreň riadu a jedáleň.
V MŠ je zriadená výdajná školská jedáleň. A dovoz stravy je zabezpečovaný dodávateľom na
základe zmluvy podľa hygieny a noriem MŠ SR
3Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
III.
1
Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do CMŠ
Prijímanie na predprimárne vzdelávanie
Katolícke školy a školske zariadenia spravidla prijímajú deti z katolíckych rodín,
možnosť prijatia majú i deti iného vierovyznania alebo bez vyznania a rodičia sú upozornení
s katolíckym zameraním školy a sú ochotný sa zúčastňovať na celom programe školy či
školského zariadenia. Podmienkou k platnému prijatiu každého dieťaťa je súhlas rodičov
alebo zákonných zástupcov s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky.
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do
šiestich rokov jeho veku. Výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch
rokov veku, ak sú vytvorené vhodné podmienky. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne
prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky a súrodenci detí, ktoré už navštevujú CMŠ.
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného
zástupcu.
Miesto a termín podania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so
zriaďovateľom. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí
do materskej školy. Pokiaľ je voľná kapacita môže byť dieťa prijaté aj v priebehu školského
roka. Prihlášku si zákonný zástupca prevezme v materskej škole, alebo na web stránke
CMŠ.Vyplnenú a potvrdenú o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a
dorast ju odovzdá riaditeľke CMŠ.
O prijatí dieťaťa do cirkevnej materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej
školy podľa § 5 ods 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri prijímaní detí do cirkevnej
materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky MS SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole
a doplnení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. Zároveň zákonný zástupca je povinný vyjadriť
podpisom svoj súhlas s:
výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky, na ktorých je založená
kresťanská výchova a podmienkami a organizáciou práce v materskej škole;
použitím a spracovaním osobných údajov dieťaťa pre potreby materskej školy,
pravidelným prispievaním na úhradu výdavkov cirkevnej MŠ mesačne na jedno dieťa
sumou, ktorú určí zriaďovateľ osobitným oznámením cirkevnej MŠ na každý šk. rok.
Miesto a čas podávania žiadostí
Miesto a termín podania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so
zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy pri vstupe do budovy CMŠ a inom
dostupnom mieste, tiež na web stránke materskej školy a vyhlásením v miestnom kostole
najmenej 2 týždne vopred. Zápis do MŠ je spravidla v mesiaci apríl a máj. Riaditeľka spolu s
miestom a presným termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej
školy.
Prednostne sa prijímajú:
prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia 5 rokov a deti s odloženou školskou
dochádzkou (za podmienok voľnej kapacity MŠ)
deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v
ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri
hodiny. O priebehu a forme adaptačného pobytu rozhodne riaditeľ s triednou učiteľkou a
4Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
rodičom prihliadajúc na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej
schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom
alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do
materskej školy ( na dohodnutý čas ) alebo o ukončení tejto dochádzky.
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca
riaditeľke do termínu, ktorý bude včas oznámený. Pokiaľ rodič do stanoveného termínu
rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdržal, upozorní riaditeľku materskej školy
písomnou formou na možnosť odkladu, za účelom rezervovania miesta v CMŠ. V zmysle
zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia 2016/679, rodičia sú povinní
pri nástupe dieťaťa do MŠ poskytnúť všetky informácie, potrebné k riadnej evidencii dieťaťa
– rodné číslo, zdrav. poisťovňu, zamestnanie rodičov, telefonický kontakt a pod. Zároveň sú
povinní nahlásiť v MŠ všetky zmeny, súvisiace s požadovanými informáciami.
Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka spravidla podľa
veku, tiež na základe osobnosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas
školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita tried
dovoľuje. Je to v jej právomoci a jej rozhodnutie je konečné. Rodičovi v takomto prípade
(preradenie počas školského roka) oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne.
Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii
príslušných tried a v osobnom spise dieťaťa.
Osvedčenie o predprimárnom vzdelaní získa dieťa absolvovaním posledného ročníka v
CMŠ V zmysle §18 ods. 2 zákona č. 245/ 2008 Z.z. Toto osvedčenie sa vydáva na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu.( viď.webstránka CMŠ.)
2
Dochádzka dieťaťa do CMŠ
Rodič privádza dieťa do CMŠ do 8,00 hod. a prevezme ho spravidla od 15,00 hod.
alebo počas obeda od 12,00 – 12,30 hod. po dohode s učiteľkou. Neskorší príchod do CMŠ
rodič hlási pedagogickému personálu triedy, ktorú dieťa navštevuje. Ak z vážnych,
opodstatnených dôvodov nie je možné dodržať čas privádzania dieťaťa do CMŠ môže
zákonný zástupca požiadať riaditeľku o zmenu tohto času. Ak rodič opakovane privádza dieťa
do CMŠ po 8,00 hod., porušuje tým Školský poriadok a riaditeľka CMŠ môže rozhodnúť o
predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do CMŠ.
V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob
stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí ( napr. aby neobmedzil pobyt
detí vonku a pod.). Dieťa nemôže prichádzať do triedy samotné, učiteľka ho preberá
priamo od rodiča, ktorý v prípade potreby odovzdáva učiteľke potrebné informácie o dieťati.
Ak je učiteľke dieťa podozrivé z ochorenia, môže ho pri prevzatí odmietnuť a prijať ho iba na
základe vyšetrenia jeho ošetrujúcim lekárom.
Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:
Na základe zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v materských školách stanovená
povinnosť vykonávania ranného filtra. Podľa § 24 odst. 6 v predškolskom zariadení môže byť
umiestnené len dieťa, ktoré a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, b) neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia, c) nemá nariadené karanténne opatrenie. Preto učiteľka môže
neprijať dieťa, ktoré javí tieto známky ochorenia:
• zvýšená teplota
• dusivý kašeľ
5Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
• hnisavý výtok z očí či z nosa
• užívanie antibiotík – učiteľky v MŠ nemôžu podávať deťom žiadne lieky
• pedikulóza (voš vlasová)
• pomočovanie
• infekčné a prenosné choroby, herpes
• črevné ťažkosti – hnačka, zvracanie
• zlomeniny (pokiaľ nie je dieťa samostatné napr. zlomenina dolnej končatiny)
Pri chorobe rodič oznámi predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa a jeho dôvod.
Pri neprítomnosti dlhšej ako 5 dni z dôvodu choroby rodič pri nástupe dieťaťa do CMŠ
predloží lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho spôsobilosť ísť do kolektívu
detí.
Pri neprítomnosti dlhšej ako 5 dní (nie z dôvodu choroby) sa dieťa do kolektívu môže
prijať len po predložení písomného potvrdenia rodiča o tom, že dieťa neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a tiež, že mu nebolo nariadené karanténne opatrenie ./potvrdenie o
bezinfekčnosti nesmie byť staršie ako 1 deň.
Neprítomnosť dieťaťa najviac 5 po sebe nasledujúce pracovné dni oznámi a ospravedlní
rodič telefonicky.
Najneskôr do 10 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod
a predpokladaný čas jeho neprítomnosti.
Ak rodič do 10 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo
závažným dôvodom opakovane poruší školský poriadok materskej školy, riaditeľka po
predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do
materskej školy.
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič: písomnezapíše na nástenke
alebo ohlási priamo učiteľkám v triede, prípadne ráno do 7:45 hod. telefonicky. Rodič
ktorý neodhlási dieťa zo stravy môže si prísť v prvý deň ochorenia dieťaťa prevziať obed do
vlastných nádob v čase od 12:15 do 12:30. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa
finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Podmienky predčasného ukončenia dochádzky do CMŠ
• ak zákonný zástupca neinformuje CMŠ o zdravotnom stave a zdravotných problémoch
dieťaťa v čase jeho zaradenia do CMŠ a o iných závažných skutočnostiach ohľadom jeho
zdravotného stavu,
• ak zákonný zástupca nevytvára podmienky na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v CMŠ
nerešpektovaním a nerealizovaním odporúčaní triednej učiteľky/riaditeľky, ktoré uľahčujú
ďalší postup pri edukácii dieťaťa (napr. neabsolvovanie potrebného odborného vyšetrenia v
poradenských zariadeniach a u odborného lekára…)
• ak zákonný zástupca dieťaťa alebo dieťa vyvíja verbálny alebo neverbálny útok na
zamestnancov CMŠ a tým výrazne zasahuje do ich práv,
• ak CMŠ nie je schopná vytvoriť adekvátne podmienky na výchovu a vzdelávanie
konkrétneho dieťaťa
• ak zákonný zástupca nerešpektuje podmienky predprimárneho vzdelávania určené v
rozhodnutí dieťaťa a zaradení na adaptačný pobyt
• ak zákonný zástupca dieťaťa nevyjadrí písomnou formou CMŠ súhlas k spolupráci s
príslušným poradenským zariadením na zabezpečenie vhodných podmienok pre edukáciu
dieťaťa v prípade, že CMŠ nemá pedagóga so špeciálnou -pedagogickou kvalifikáciou
• ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o ukončenie predprimárneho vzdelávania
• ak zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihne dieťa opakovane po 16:45 z CMŠ
• ak zákonný zástupca dieťaťa neplatí príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov CMŠ
6Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
• ak dieťa svojím správaním neustále narušuje výchovno-vzdelávací proces a rodič po
odporúčaní riaditeľky CMŠ nemá záujem problémové správanie dieťaťa riešiť. V prípade
nespolupráce riaditeľka CMŠ vyzve zákonného zástupcu k vykonaniu nápravy. Pokiaľ tak
neurobí do 30 dní, písomne ho upozorní na možné predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa do
CMŠ.
3
Úhrada príspevku za pobyt dieťaťa v CMŠ
Vzdelávanie v cirkevnej materskej škole sa poskytuje v zmysle čl. 42 ods.3 Ústavy
Slovenskej republiky za čiastočnú úhradu.
Za pobyt dieťaťa v cirkevnej materskej škole zriadenej Kongregáciou Dcér Božskej lásky na
Slovensku prispieva zákonný na čiastočnú úhradu výdavkov v CMŠ mesačne na jedno dieťa
sumou, ktorú určí riaditeľ školy osobitným oznámením, po schválení zriaďovateľom na každý
školsky rok. Príspevok sa uhrádza mesačne do 10. dňa mesiaca na účet CMŠ.
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v CMŠ na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy sa skladá z dvoch častí:
Prvá časť – príspevok súvisiaci s výchovou a vzdelávaním detí.
Druhá časť – príspevok na ostatné nevyhnutné osobné a prevádzkové náklady
súvisiace so zabezpečením chodu CMŠ.
Na základe legislatívnych noriem:
príspevok v prvej časti sa neuhrádza za dieťa:
ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa §28 ods. 7a) zákona
č. 245/2008 Z.z. Tento príspevok môže ministerstvo školstva poskytnúť v zmysle § 6b ods.
5 zákona č. 597/2003 Z.z. v znení ďalších predpisov.
uhrádza iba druhú časť príspevku.
príspevok v prvej a druhej časti sa neuhrádza za dieťa:
ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi CMŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa § 28 ods. 7 písm. b)
zákona č. 245/2008 Z.z..
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu podľa § 28 ods. 7 písm. c)
zákona č. 245/2008 Z.z..
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
Výška príspevku na daný školský rok je uvedená v prílohe č. 1 – Platobná inštrukcia.
Spolu s mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov pobytu dieťaťa počas letných
prázdnin.
Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie. V prípade,
že rodič neuhradí príspevok na prevádzku a stravovanie v stanovenom termíne, poruší
tým Školský poriadok a riaditeľka CMŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča
rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do CMŠ v zmysle zákona 245/2008 Z.z. § 28
ods.3.
Príspevok na stravovanie dieťaťa viď príloha č. 1
Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, na bankový účet školskej jedálne:
7Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
Na zasadnutí rodičov si rodičia dohodnúť výšku rodičovského príspevku. Príspevok
bude slúžiť na aktivity detí, didaktický materiál a ďalšie výdavky súvisiace s výchovno-
vzdelávacím procesom detí v CMŠ
IV. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných
vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami MŠ.
Dieťa má právo na :
a/ bezplatné vzdelanie 1 rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materskej
škole,
b/ vzdelanie v štátnom jazyku,
c/ individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,
d/ úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
e/ poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
f/ výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
g/ organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
h/ úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému
a sexuálnemu nátlaku,
i/ právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov.
Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím
foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok,
ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňuje.
Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľom
o azyl a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova, vzdelávanie a stravovanie
v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.
Dieťa je povinné:
a/ neobmedzovať svojím konaním práva ostatných zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
b/ dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy materskej školy,
c/chrániť pred poškodením majetok materskej školy, ktorý škola využíva na výchovu
a vzdelávanie,
d/ pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
e/ konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších zúčastňujúcich strán na výchove a vzdelávaní,
f/ ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,
g/rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
Zákonný zástupca dieťaťa má právo:
a/ žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie
a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznávaním sveta a v súlade
s princípmi kresťanskej viery a cieľmi školského zákona,
b/ oboznámiť sa s výchovno–vzdelávacím programom školy a školským vzdelávacím
programom,
c/ byť informovaný o výchovno- vzdelávacích výsledkoch dieťaťa,
d/ vyjadrovať sa k výchovno–vzdelávaciemu procesu v materskej škole prostredníctvom
rodičovského spoločenstva.
8Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
Zákonný zástupca:
a/súhlasí s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky
b/ akceptuje dohodu medzi katolíckou materskou školou a zákonným zástupcom
c/ aktívne participuje na dianí katolíckej materskej školy
d/ berie na vedomie a akceptuje ďalšie podmienky vydané riaditeľom katolíckej materskej
školy
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
a/ dodržiavať podmienky výchovno–vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom,
b/ dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálno–vzdelávacie
potreby,
c/ informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebeh výchovy a vzdelávania,
d/ oznámiť do 14 dní dôvod neprítomnosti dieťaťa,
e/ ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je rodič povinný riaditeľke
oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predloží vyhlásenie
o bezinfekčnosti prostredia (Príloha č. 2), ktoré predloží aj po 5 dňoch neprítomnosti dieťaťa
v MŠ,
f/ pravidelne uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v CMŠ
Materská škola dbá na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov:
počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude
materskáškola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia
súdu tak,ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských
práv apovinností k dieťaťu (každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho
z nejvyzdvihnúť),
zachováva neutralitu, t. j. pedagogickí zamestnanci MŠ počas prebiehajúceho konania
oúprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu budú zachovávať neutralitu
vosvojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a v prípade potreby
poskytnúnezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy
písomnevyžiada, obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých
zákonnýchzástupcov, hodnotiace stanovisko neposkytnú na žiadosť ani jedného zo
zákonnýchzástupcov,
v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami rešpektuje len
rozhodnutiesúdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná
úpravapomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská
školarešpektuje, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná
najeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením
a márnymuplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje
skutočnosť, že ajnapriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti
zostávajúzachované,
v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo
zákonnýchzástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach materská škola bude riešiť
9Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
všetkyzáležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných
veciachzastupovať.
Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov.
Pedagogický zamestnanec má právo:
a/ očakávať, že deti a zákonní zástupcovia budú rešpektovať pravidlá spoločenského
správania a Školského poriadku školy,
b/ veriť a očakávať, že deti navštevujú školu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výchovno-
vzdelávacie výsledky,
c/ veriť a očakávať, že zákonní zástupcovia podporia pozitívnu snahu školy,
d/ očakávať priaznivé podmienky pre svoju prácu,
e/ tvorivo inovovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Pedagogický zamestnanec je povinný:
a/ zaručiť kvalitu výchovy a vzdelávania,
b/ vyučovať podľa schváleného Školského vzdelávacieho programu, učebných
osnov a plánov výchovno-vzdelávacej činnosti ,
c/ vytvárať priaznivú atmosféru pre výchovu a vzdelávanie,
d/ inštruovať deti a zákonných zástupcov o pravidlách školy a účinne
napomáhať ich dodržiavanie,
e/ byť korektný voči deťom,
f/ hodnotiť výchovno-vzdelávaciu činnosť,
g/ poskytovať zákonným zástupcom konzultácie v určenom čase,
h/ spolupracovať so zákonným zástupcom,
ch/ neodkladne vyhotoviť záznam o úraze.
V. Prevádzka a vnútorný režim CMŠ
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,45 hod do 16,45 hod.
Poverená riadením od 1.9.2019 CMŠ Kráľovnej anjelov Mgr. Bc. Martina Bratkovičová –
Sr. M. Laura, FDC
Konzultačné hodiny: (počas školského roka každý pondelok po telefonickom dohovore)
Vedúca výdajne stravy: Drahoslava Packová – Sr. M. Agáta,FDC
O termíne prerušenia prevádzky v CMŠ v čase vianočných a veľkonočných prázdnin, ako aj o
začiatku prevádzky po prázdninách, riaditeľka včas informuje rodičom na web stránke škôlky,
nástenke v šatni, alebo e-mailom. Počas jesenných a jarných prázdnin sa prevádzka MŠ v
prípade nahlásenia detí v počte menej ako 20 % celkového počtu detí prerušuje.( pri
celkovom počte 48 detí to je 10 detí)
V čase prázdnin v prípade nízkeho počtu detí, môže riaditeľka rozhodnúť o prerušení
prevádzky CMŠ z ekonomicko – technických dôvodov. V čase letných prázdnin je
prevádzka prerušená na 6 týždňov. Na presný termín prerušenia tiež včas upozorní.Počas
letných prázdnin vykonávajú prevádzkové zamestnankyne veľké upratovanie a dezinfekciu
všetkých priestorov MŠ, pedagogické zamestnankyne si čerpajú dovolenku. Počas prerušenia
prevádzky v CMŠ si rodičia zabezpečia náhradnú škôlku individuálne.
10Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
V prípade zníženého počtu detí sa z dôvodu vysokej chorobnosti sa deti zlučujú do jednej
triedy.
Prevádzka CMŠ môže byť prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie
zverených detí, alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku a z dôvodu výpadku
inžinierskych sietí.
Organizácia tried a vekové zloženie detí
I. trieda 3 – 6 ročné deti
II. trieda 3 – 5 ročné deti
V čase od 6,45 do 7,30 hod a od 16,15 do 16,45 hod sa deti schádzajú v zbernej triede,
ktorou je I. trieda
1
Denný poriadok
Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované
vo forme denného poriadku, ktorý je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni.
(Príloha č. 3).
2
Preberanie detí
Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia,
až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej
splnomocnenej osobe. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca
písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá
po prevzatí za dieťa zodpovedá. Odovzdávanie a preberanie detí medzi učiteľkami v čase
schádzania sa v zbernej triede. V prípade potreby si učiteľky odovzdajú informácie o deťoch,
ktoré je potrebné oznámiť rodičom. Učiteľka nezodpovedá za dieťa ponechané rodičom
v šatni. Učiteľka preberie od rodičov iba zdravé dieťa.
Rodič pri neskorom preberaní dieťaťa, ktorý príde po ukončení prevádzky po 16.45 h, zapíše
sa do knihy oneskorených príchodov / dátum, meno, hodina neskorého príchodu a dôvod / a
takto potvrdí v zošite neskorých príchodov službukonajúcej učiteľke porušenie Školského
poriadku CMŠ. V prípade, že rodičia porušia „Školský poriadok školy“ a prídu po dieťa
opakovane po ukončení prevádzky MŠ budú:

 1. ústne upozornení pohovorom a opakovane oboznámení so ŠPŠ,
 2. písomne upozornení na porušovanie ŠPŠ CMŠ Kráľovnej anjelov s možnosťou vylúčenia z
  dochádzky do MŠ.
  V prípade ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa
  z CMŠ do ukončenia prevádzky CMŠ, CMŠ bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré
  majú poverenie na prevzatie dieťaťa, ak ani jedna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude
  CMŠ kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu
  svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálno právnej ochrany detí
  a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov.
  Službu konajúca učiteľka nesmie vziať dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je
  zákonný zástupca, alebo ním písomne poverená osoba.
  V prípade, že majú rodičia súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené
  preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať
  riaditeľku CMŠ.
  11Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
  3
  Styk s rodičmi
  Je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí z materskej školy, tiež
  formou schôdzí RZ, triednych a celoškôlkárskych akcií, alebo prostredníctvom oznamov a
  web stránky. Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú
  informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla rodičov budú použité len v prípade
  súrneho kontaktu, napr. ochorenie, úraz dieťaťa a pod.
  Na začiatku školského roka rodič dáva písomný súhlas na používanie osobných údajov
  dieťaťa (fotografia, video) na internetovej stránke MŠ a zriaďovateľa.
  4
  Organizácia v šatni
  Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6,45 do
  8,00 hod a od 15,00 do 16,45 hod. Pred vstupom do šatne použijú návleky na obuv. Pri
  prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v
  spolupráci s učiteľkou.
  Rodičia sa počas prezliekania detí v šatni venujú dieťaťu, zodpovedajú za jeho bezpečnosť.
  Deti do šatne nevstupujú s jedlom a sladkosťami, ani neukladajú do skrinky žiadne
  potraviny a nápoje z hygienických dôvodov. V materskej škole je strava a pitný režim
  pre deti zabezpečený. Za poriadok v skrinkách a stále pripravené náhradné oblečenie (aj
  spodnú bielizeň), pre prípad znečistenia a premočenia zodpovedá rodič. Je vhodné priniesť
  dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy. Na prezutie je rodič povinný dieťaťu
  priniesť pevnú obuv (sandále, pevné papuče a i. ), aby pri pohybe dieťaťa v interiéri a
  exteriéri materskej školy nedošlo k úrazu! Dieťa nesmie mať obuté letné šľapky, huňaté
  papuče so šmykľavou, tenkou podrážkou, ani inú voľnú obuv!
  Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za čistotu a
  hygienu v šatni upratovačky.
  Dôrazne žiadame rodičov aby:
  Mladších súrodencov, ktorí ešte nenavštevujú CMŠ nenechali pobehovať po budove bez
  dozoru( za prípadný úraz zodpovedá rodič.)
  Dohliadali na svoje deti, aby v priestoroch CMŠ nepoškodzovali vystavenú výzdobu.
  Nepodávali deťom v CMŠ, najmä v šatni, jedlo a sladkosti a neodkladali ho v skrinkách.
  (hygiena). Neodovzdávali ráno deti do triedy s pečivom, chlebíkom, ( s výnimkou ráno
  v zbernej triede ) so žuvačkou.
  Po prevzatí dieťaťa z MŠ nezostávali v budove a školskej záhrade ( organizácia a
  bezpečnosť).
  Oznámili učiteľke všetky zmeny a informácie, ktoré sa týkajú ochrany zdravia a
  bezpečnosti detí
  (zmena adresy, tel. čísla, pády, drobné úrazy).
  Nosenie hračiek a cenností: Za stratu cenností a hračiek, ktoré dieťa do CMŠ prinesie
  nepreberajú zamestnanci materskej školy žiadnu zodpovednosť.
  5
  Organizácia v umyvárni
  Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, (zubnú kefku a pohár), označené značkou
  alebo menom. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, pohárika a suchú podlahu
  zodpovedá upratovačka.Za výmenu zubnej kefky si zodpovedajú rodičia 1x za 3 mesiace a po
  chorobe vymeniť. Deti sa v kúpeľni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí
  12Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
  základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v
  kúpeľni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a
  bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.
  6
  Organizácia v jedálni
  Stravovanie je zabezpečené v spoločnej jedálni.
  Jedálny lístok sa zostavuje podľa platných materiálno-spotrebných noriem pre školské
  stravovanie, na základe odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií,
  hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe. Za kvalitu, predpísané množstvo
  stravy zodpovedá zmluvný dodávateľ stravy, zisťovanie a nahlasovanie počtu stravníkov
  zabezpečuje zamestnanec výdajne stravy MŠ.
  Za hygienu a kultúru stolovania zodpovedajú učiteľky a zamestnanec výdajne stravy, ktorá
  zároveň zodpovedá za pitný režim a zisťovanie počtu stravníkov.
  Motivujeme deti ku konzumácii všetkých potravín. Aj týmto ich vychovávame k úcte k práci
  druhého a vďačnosti za dar každodenného jedla. Za organizáciu, výchovu a vzdelávanie detí
  pri jedle zodpovedá učiteľka.
  Pri potravinových intoleranciách alebo alergiách je možné pripraviť deťom osobitú stravu len
  na základe potvrdenia od ošetrujúceho lekára a možnosti dovozcu stravy.
  K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje dieťaťa, prikladá doklad od lekára, na ktorom
  sú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť.
  Deti 3 ročné používajú pri jedle lyžicu, 4 ročné aj vidličku a 5- 6 ročné deti kompletný príbor.
  Z hygienických dôvodov konzumujú jedlo iba v jedálni, jedlo neodnášajú domov.
  Prihlasovanie – odhlasovanie stravy sa robí vopred, denne do 8:00 hod. telefonicky na č. tel.:
  I. trieda 02/ 459 454 14
  II. trieda 0910 / 852 324
  Do 8:00 hod. je povinná tento stav nahlásiť dodávateľovi stravy zamestnankyňa výdajne
  stravy.
  Ak rodič tieto podmienky nedodrží je povinný v plnej výške stravu uhradiť.
  Časový harmonogram podávania jedla:
  desiata
  obed
  I. trieda
  9,00
  11,50
  II. trieda
  9,00
  11,30
  7
  olovrant
  14,30
  14,30
  Pobyt vonku
  Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú
  organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a
  ochrany ich zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky
  materskej školy. Pobyt vonku obsahuje hry a pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora
  alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí
  uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie
  mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu
  slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-x počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.
  13Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
  Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové
  hry s loptou a iné pohybové a športové aktivity. K dispozícii sú herné prvky na školskom
  dvore. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a
  ochrany ich zdravia v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov a pokynov
  riaditeľky CMŠ. Prevádzkový poriadok detského ihriska na školskom dvore MŠ. Pri pobyte
  vonku je učiteľka povinná vopred prešetriť bezpečnosť prostredia a dbať, aby sa deti hrali v
  prostredí, kde im nehrozí úraz. Pred každým pobytom vonku učiteľka oboznámi deti s
  vhodným správaním sa a bezpečnosťou a to podľa jednotlivých úloh vyplývajúcich z plánov
  výchovno-vzdelávacej činnosti na určitý deň.
  Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov
  V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte
  vonku hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovkou – tenkou, klobúkom a pod.), aby sa predišlo
  úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných, ľahkých materiálov. Deti majú v plnej
  miere zabezpečený materskou školou pitný režim. V letnom období, sa pobyt vonku,
  upravuje podľa počasia.
  8
  Odpočinok detí
  Počas popoludňajšieho odpočinku detí učiteľka dbá na primerané oblečenie detí.
  Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Odpočinok sa realizuje v závislosti
  od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. Od odpočívajúcich detí neodchádza,
  individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Dĺžka odpočinku v
  jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch. Starostlivosť o čisté pyžamo majú
  rodičia detí, ktorí ho perú 1x do týždňa. Posteľná bielizeň je majetkom školy, vymieňa sa
  2xmesačne. Každé dieťa má označenú svoju posteľnú bielizeň jeho čistotu zabezpečuje CMŠ.
  9
  Krúžková činnosť
  V zmysle § 4 ods. 9 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. v materskej škole sa môže v súlade so
  školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť. Krúžková činnosť je po
  15:00 hod. a podľa záujmu rodičov a detí sú realizované krúžky.
  10 Organizácia ostatných aktivít
  Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov
  a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 vyhlášky č. 306/2008 Z.
  z. Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na 1 deň,
  s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením
  teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický
  zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít
  vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví
  písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom.
  Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.
  14Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
  11 Úsporný režim chodu materskej školy
  Z prevádzkových dôvodov v prípade zníženia dochádzky detí do materskej školy, z
  dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o
  spájaní tried, prípadne o prerušení prevádzky.
  12 Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole
  Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej
  praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.
  Riaditeľka školy:
  Poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam
  s podpismi poučených,
  oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a so školskou
  dokumentáciou,
  zaradí študentky do tried.
  VI. Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí
  Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a
  vzdelávaním povinná:
 3. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.
 4. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických
  javov.
 5. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
 6. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovy a vzdelávania a pri
  činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť o tom záznam. Pri
  úraze zabezpečí učiteľka prvú pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených
  opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
 7. Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
  o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v CMŠ umiestnené len dieťa, ktoré:
  je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
  nemá nariadené karanténne opatrenie.
  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom zaočkovaní, vydá
  zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho
  predloží na žiadosti o prijatie dieťaťa do CMŠ.
 8. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje
  zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu. Pedagogickí zamestnanci
  nesmú v CMŠ podávať deťom žiadne lieky. Podávanie liekov môže realizovať iba rodič
  a to vždy v dohodnutom čase.
 9. Na vychádzke nemôže mať učiteľka sama viac ako 21 detí od 4 do 5 rokov alebo viac ako
  22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú
  zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca CMŠ, ktorý pod vedením učiteľky
  dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako 3 roky, s deťmi vo veku od 3 – 4
  rokov sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.
 10. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá osoba, ktorá vedie krúžok
  (učiteľka alebo lektor).
  15Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
 11. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovy a vzdelávania materskej školy a
  ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov
  nasledovne:
  a) plavecký výcvik – najviac 8 detí na jedného pedagogického zamestnanca,
  b) výlety a exkurzie – treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej
  plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.
  Organizácia pri presune detí dopravným prostriedkom zaisťuje učiteľka bezpečnosť
  detí nasledovne: do autobusu nastupuje učiteľka prvá a usádza detí do sedadiel tak, že deti
  sedia po dvoch a chrbát majú opretý o sedadlo, sú pripútané bezpečnostným pásom, druhá
  učiteľka pomáha deťom pri nastupovaní do autobusu, do autobusu nastupuje ako posledná tá
  učiteľka, ktorá zaisťovala bezpečnosť detí nastúpených pri autobuse, pri vystupovaní vystúpi
  učiteľka z autobusu prvá a zoraďuje deti, druhá pomáha deťom pri vystupovaní a z autobusu
  odchádza posledná učiteľka.
 12. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti
  možnosti použitia deťmi.
 13. Popoludní, počas pobytu detí na školskom dvore, zákonný zástupca po prevzatí dieťaťa od
  učiteľky, z hľadiska bezpečnosti a prehľadnosti o počte ostatných detí, opustí areál školy.
 14. Vstupná bránka do areálu CMŠ je počas prevádzky CMŠ uzamknutá. Bránka sa otvára
  cez elektronického vrátnika.
 15. Do areálu CMŠ je zakázané vodiť psov a iné zvieratá. Tento zákaz sa nevzťahuje na
  vodenie zvierat do areálu za účelom výchovno-vzdelávacieho procesu pod dohľadom
  zodpovedných osôb.
 16. V materskej škole sú všetci zamestnanci, rodičia a všetky osoby, ktoré sa pohybujú v jej
  priestoroch povinní dodržiavať zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov v školských
  priestoroch.
  15.V prípade pedikulózy (zavšivavenia) u detí v materskej škole je rodič povinný postupovať
  podľa opatrení vydaných regionálnym úradom verejného zdravotníctva, tzn. upozorniť
  učiteľky na výskyt vší a ponechať dieťa doma až do úplného vyčistenia hlavy .
  Ďalej sa v prostredí materskej školy zabraňuje akejkoľvek reklame a akéhokoľvek šírenia
  legálnych a nelegálnych drog. Výchova a vzdelávanie detí navštevujúcich túto materskú školu
  je zameraná nielen na všestranný rozvoj ich osobnosti, ale aj na osvojovanie si základných
  kresťanských hodnôt.
  VII. Ochrana spoločného a osobného majetku
  Vchod do materskej školy je zaistený bezpečnostnou zámkou. Kľúč od vchodu do MŠ
  vlastnia pedagogický a nepedagogický zamestnanci MŠ.
  V priestoroch materskej školy je bez sprievodu zamestnanca školy zakázaný akýkoľvek
  pohyb cudzej osoby.
  Vetranie sa uskutočňuje len za prítomnosti zamestnanca materskej školy. Pri odchode z triedy
  je učiteľ povinný prekontrolovať uzatvorenie okien.
  Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu
  práce. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené zamknuteľné miesto.
  Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje učiteľka
  a uzamkne budovu.
  16Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
  VIII. Záverečné ustanovenia
  Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:
  zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov
  zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov,
  zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  vyhláškou MŠ SR 306/2008 a doplnením vyhlášky č.308/2009 Z.z. o materskej škole.
  Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských
  zariadení.
  zákonom č. 138/2019 Z.zo pedagogických zamestnancoch a odborných
  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. Týmto dňom sa zároveň ruší
  Školský poriadok zo dňa 2. septembra 2018.
  Mgr. Martina Bratkovičová – Sr. M. Laura, FDC
  poverená riadením CMŠ
  V Ivanke pri Dunaji dňa 2. septembra 2019
  Vzali na vedomie:
  Priezvisko a meno
  Dátum
  Podpis
  Bratkovičová Martina, Mgr.
  Miháliková Ivica, Ing.
  Packová Drahoslava
  Slaninková Bernadeta, Mgr.
  Stručková Monika, Mgr.
  Ungvarská Eva
  Zoznam príloh
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Platobná inštrukcia
  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti
  Denný poriadok
  Splnomocnenie
  17Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
  Príloha č.1
  Platobná inštrukcia:
  Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
  od 1.9.2019 :
  Hlavný účet CMŠ :
  IBAN: SK 82 0200 0000 0041 5610 3151
  Zaplatiť do 10. dňa v mesiaci, uviesť:
  Priezvisko a meno dieťaťa, variabilný symbol( pridelené číslo na začiatku školského roka):
 17. mesačný príspevok na jedno dieťaje 30,00 €
 18. predškoláci (rok pred plnením povinnej školskej dochádzky): 15,00 € formou daru platia
  len za druhú časť príspevku
  Mesačný príspevok na stravovanie dieťaťa od 1.9.2019:
  Účet na školskú jedáleň:
  IBAN: SK34 0200 0000 0041 5606 0753
  zaplatiť na účet školskej jedálne do 10. dňa v mesiaci , uviesť:
  Priezvisko a meno dieťaťa, variabilný symbol(pridelené číslo na začiatku školského roka)
 19. jedno dieťa 3,00 € z toho:
  rodič:2,40 € na deň a dieťa= tj. paušálne 48,00 € mesačne
  CMŠ: 0,60 € na dieťa a deň
 20. predškoláci (rok pred plnením povinnej školskej dochádzky):
  rodič:1,20 € na deň a dieťa= tj. paušálne 24,00 € mesačne
  štát:1,20 € na deň a dieťa
  CMŠ: 0,60 € na deň a dieťa
  Stravu v tomto roku v plnom rozsahu zabezpečuje GLOBALGASTRO s.r.o., Hrachová
  16/128, 821 05 Bratislavapodľa uzatvorenej zmluvy.
  Na web stránke a na nástenke v budove CMŠ bude každý týždeň aktuálny jedálny lístok.
  18Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
  Príloha č. 2
  Žiadosť
  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
  Meno a priezvisko dieťaťa: ………………………………………………………………………
  Dátum narodenia ……………………………………………………………………………………..
  Bydlisko, č. tel. …………………………………………………………………………………………
  Meno a priezvisko otca: ……………………………………………………………………………
  Adresa zamestnávateľa:…………………………………………………………………………….
  Tel. č. …………………………….
  Meno a priezvisko matky: …………………………………………………………………………
  Adresa zamestnávateľa: ……………………………………………………………………………
  Tel. č. ……………………………..
  Záväzný dátum nástupu dieťaťa do materskej školy:
  ………………………………………
  Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu
  výdavkov materskej školy v súlade s §28 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade požiadavkami
  Zriaďovateľa Kongregácie Dcér Božskej Lásky na Slovensku, so sídlom: Halenárska 8, Trnava.
  Dátum: ………………………………………..
  Podpis rodičov: …………………………………. ………………………………………..
  19Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
  Príloha č. 3
  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti.
  Meno a priezvisko dieťaťa………………………………………………………………………………….
  Adresa bydliska ……………………………………………………………………………………………….
  Prehlasujem, že naše dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny
  úrad zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
  menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný
  dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia, alebo iné
  osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu posledného mesiaca
  do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia (napr. hnačka, angína,
  vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
  Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä
  som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.
  z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov.
  V Ivanke pri Dunaji dňa …………………..
  ………………………………………………..
  podpis rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa)
  20Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
  Príloha č. 4
  DENNÝ PORIADOK
  • hry a hrové činnosti, plánované, navrhované aktivity,
  individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti,
  edukačné aktivity, ranný kruh – modlitba, rozhovory,
  diskusie…,
  • pohybové a relaxačné cvičenia,
  Pevne stanovený čas
  9.00 – 9.30 h • činnosti zabezpečujúce životosprávu,
  Rámcovo stanovený
  čas
  9.30 – 11.30 h • edukačné aktivity, výtvarné, pohybové, hudobno-
  pohybové, grafomotorické, dramatické… aktivity
  realizované formou hry
  • hry a hrové činnosti- plánované, navrhované aktivity,
  individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity,
  • pohybové a relaxačné cvičenia,
  • pobyt vonku, edukačná aktivita- spojená s vychádzkou
  do blízkeho okolia, alebo realizovaná na školskom dvore
  s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym,
  dopravným, ekologickým…)
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu,
  Rámcovo stanovený
  čas
  6.45 – 9.00 h
  Pevne stanovený čas
  11.30 – 12.30
  (osobná hygiena), desiata (stolovanie, stravovanie ),
  (osobná hygiena), obed (stravovanie, stolovanie),
  Rámcovo stanovený
  čas
  od 12.30 h
  • odpočinok
  • pohybové a relaxačné cvičenia,
  Pevne stanovený čas
  14.30 – 15.00 h • činnosti zabezpečujúce životosprávu,
  Rámcovo stanovený
  čas
  15.00 – 16.45 h •
  (osobná hygiena), olovrant (stravovanie, stolovanie),
  hry a hrové činnosti, plánované, navrhované aktivity,
  individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity,
  edukačné aktivity,
  21Školsky poriadok Cirkevnej materskej škola Kráľovnej anjelov
  Príloha č. 5
  Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa, bydlisko
  SPLNOMOCNENIE
  Týmto splnomocňujeme v tomto šk. roku ………………. na preberanie svojho
  dieťaťa…………………………………… narodeného……………………z CMŠ Kráľovnej anjelov
  nasledujúce osoby:
  Por.
  č.
  Vzťah k dieťaťu (babka,
  krstná…)
  Meno a priezvisko
  1.
  2.
  3.
  4.
  UPOZORNENIE:
 21. V zmysle § 7, ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení zmien a doplnkov na
  prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne
  splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým
  zamestnancom známu osobu.
 22. Po vybratí dieťaťa z materskej školy splnomocnenou osobou, zodpovednosť za dieťa
  preberá splnomocnená osoba.
  V Ivanke pri Dunaji, dňa…………………………
  ………………………………………………………
  Podpis zákonných zástupcov dieťaťa
  22