Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, 29.06.2019 požehnal nové
a zrekonštruované priestory našej CMŠ v Ivanke pri Dunaji Mons.
Stanislav Zvolenský arcibiskup metropolita.

1. septembra 2019 sa tak v našej materskej škole otvoria dvere,
tentoraz pre väčší počet detí. Slovenská provincia Kongregácie Dcér
Božskej Lásky, Zriaďovateľ materskej školy Kráľovnej anjelov otvára
druhú triedu v priestoroch kláštora v Ivanke pri Dunaji.

Pre veľký záujem zo strany rodičov umiestniť svoje deti do našej
materskej školy sme sa rozhodli pre rozšírenie priestorov. Prístavbou
materská škola má kapacitu 49 miest.

Na tejto slávnosti sa zúčastnili kňazi, sestry našej provincie,
rodiny s deťmi, ktoré navštevujú a budú navštevovať materskú školu,
bývalí žiaci našej materskej školy do r. 1950, dobrodinci, známi a
obyvatelia Ivanky.

Pozehnanie priestorov

Slávnosť začala svätou omšou vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa
o 10.30 hod. Všetkých nás privítal pán farár Mgr. Štefan Rusňák, ktorý
našu iniciatívu s prístavbou priestory podporoval.

Obraz Panny Márie – Kráľovnej anjelov z kaplnky kláštora sestier bol
prenesený do kostola a umiestnený nad hlavným oltárom. Po sv. prijímaní
všetci prítomní spievali pieseň „ Som sľúbila vernosť Panne Márií…

Otec arcibiskup Stanislav nás vo svojej homílii povzbudil, aby sme ako svätí apoštoli Peter a Pavol vyznávali svoju vieru, prinášali ju do svojich rodín, medzi ľudí, s ktorými sa stretáme. Samozrejme, aj medzi
deti a mládež, ktoré sú nám zverené. Máme svedčiť o Kristovi tak, ako to
robili apoštoli. Je to poslanie.

 

K tomu nás povzbudzuje Matka zakladateľka Františka Lechnerová:

„ Snažme sa robiť všetko pre to, aby sme sa stali svätými a veďme k svätosti aj tých,

ktorých nám zverila Božia prozreteľnosť.“

Svätú omšu spevom sprevádzali deti z materskej školy a išlo im to
naozaj veľmi dobre. Všade bolo cítiť radosť, nadšenie a tiež vďačnosť
voči Bohu, ľuďom, dobrodincom, otcom a mamám, ktorí nám vo všetkom
pomáhali. Zavŕšilo sa dielo, aby naďalej slúžilo, aby posväcovalo,
robilo radostným, viedlo do neba.

Po skončení svätej omše sme sa všetci presunuli do areálu materskej školy, kde otec arcibiskup Stanislav požehnal priestory školy.
Nasledoval krátky program. Jedna rodina upiekla anjelskú tortu, na
ktorej štyria anjelici držali stuhu, kde boli napísané štyri významné
roky: 1868 – rok založenia Kongregácie Dcér Božskej Lásky; 1947 – 1.
posviacka kláštora a škôlky; 2003 – znovu otvorenie jednej triedy
cirkevnej materskej školy; 2019 – požehnanie dvojtriednej škôlky.

No všetkých nás potešili spomienky „detí“, ktoré navštevovali našu
materskú školu v rokoch 1946 – 1950. Ich vystúpenie pookrialo srdcia
všetkých. Spomínali, ďakovali, chválili, tešili sa a popriali Božie
požehnanie do ďalších rokov. Pani Juditka Blahutiaková priblížila pani
grófku Júliu Hunyady, ktorá dala postaviť v roku 1885 v tejto budove 1.
triedu materskej školy. Pani Mária Dokupilová ako bývala žiačka v roku
1946 recitovala báseň pre sestry, ktoré prišli do Ivanky pri Dunaji.
Text tejto básne mala do dnešnej doby odložený a opäť nám ho s láskou
a dojatím predniesla. Pani Eva Mišíková si zaspomínala ako sa už v našej
materskej škole v roku 1947 zoznámila so svojim budúcim manželom.
Svojim svedectvom povzbudila a rozveselila prítomných. Pani Júlia
Mechúrová ako riaditeľka škôlky od roku 2003 do roku 2008 sa veľmi
zaslúžila o znovu otvorenie cirkevnej materskej školy. Povzbudila ku
kresťanskej výchove deti. Na záver bol vyzvaný miestny pán farár vdp.
Štefan Rusňák, ktorý poprial do ďalších rokov Božie požehnanie a pomoc
Zriaďovateľovi, zamestnancom, deťom a rodinám. Na záver deti zaspievali
pieseň: „Slovensko moje, otčina moja…“

Po skončení programu bol čas pre „Agape“, kde sme sa v rodinnej atmosfére porozprávali a vzájomne povzbudili.

Kráľovná anjelov, ty si patrónkou kláštora i materskej školy, oroduj
za nás, stráž toto dielo dozrievania ľudských duší, aby sme naďalej
slúžili tým najmenším a rodinám v duchu hesla našej Zakladateľky – Matky
Františky:

„Konať dobro, rozdávať radosť, šťastným urobiť a viesť do neba.“

Fotky si môžete pozrieť tu: 

                                          https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/acba32d3-3d5a-4902-8dff-a0945fe09681
                                          https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/e7b28b92-98fa-445d-b40b-ad23292ed463
 

 Za fotky vďačíme Zuzane Kostkovej (Človek a viera)