Platobná inštrukcia:
A: Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v CMŠ na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy sa od 1.9.2019 skladá z dvoch častí:

 • Prvá časť : príspevok súvisiaci s výchovou a vzdelávaním detí.
 • Druhá časť: príspevok na ostatné nevyhnutné osobné a prevádzkové náklady
  súvisiace
  so zabezpečením chodu CMŠ.
 1. mesačný príspevok na jedno dieťa je 30,00 €
 2. predškoláci (rok pred plnením povinnej školskej dochádzky): 15,00 € formou daru
  platia len za
  druhú časť príspevku
  Hlavný účet CMŠ :IBAN: SK 82 0200 0000 0041 5610 3151
  Zaplatiť do 10. dňa v mesiaci, uviesť: Priezvisko a meno dieťaťa, variabilný symbol(
  pridelené číslo na začiatku školského roka – každé dieťa má nové číslo – pripravené vo
  svojej skrinke v šatni. )
  B : Mesačný príspevok na stravovanie dieťaťa od 1.9.2019:
 3. jedno dieťa 3,00 € z toho: rodič:2,40 € na deň a dieťa= tj. paušálne 48,00 €
  mesačne
  CMŠ: 0,60 € na dieťa a deň
 4. predškoláci (rok pred plnením povinnej školskej dochádzky):rodič:1,20 € na deň a
  dieťa= tj. paušálne 24,00 € mesačne
  štát:1,20 € na deň a dieťa
  CMŠ: 0,60 € na deň a dieťa
  Účet na školskú jedáleň: IBAN: SK34 0200 0000 0041 5606 0753
  zaplatiť na účet školskej jedálne do 10. dňa v mesiaci , uviesť: Priezvisko a meno dieťaťa,
  variabilný symbol (pridelené číslo na začiatku školského roka)

A:  Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v CMŠ na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sa od 1.9.2019 skladá z dvoch častí:

 • Prvá časť : príspevok súvisiaci s výchovou a vzdelávaním detí.
 • Druhá časť: príspevok na ostatné nevyhnutné osobné a prevádzkové náklady súvisiace so zabezpečením chodu CMŠ.
 • mesačný príspevok na jedno dieťa je 30,00 €
 • predškoláci (rok pred plnením povinnej školskej dochádzky): 15,00 € formou daru platia len za druhú časť príspevku
 • Hlavný účet CMŠ :IBAN: SK 82 0200 0000 0041 5610 3151
  Zaplatiť do 10. dňa v mesiaci, uviesť: Priezvisko a meno dieťaťa, variabilný symbol
 • (pridelené číslo na začiatku školského roka – každé dieťa má nové číslo – pripravené vo svojej skrinke v šatni. )
 • B : Mesačný príspevok na stravovanie dieťaťa od 1.9.2019:
 • jedno dieťa 3,00 € z toho:  
 • – rodič: 2,40 € na deň a dieťa= tj. paušálne 48,00 € mesačne
 • – CMŠ: 0,60 € na dieťa a deň
 • predškoláci (rok pred plnením povinnej školskej dochádzky):
 • – rodič:1,20 € na deň a dieťa= tj. paušálne 24,00 € mesačne
  – štát:1,20 € na deň a dieťa – CMŠ: 0,60 € na deň a dieťa
 • Účet na školskú jedáleň: IBAN: SK34 0200 0000 0041 5606 0753
  zaplatiť na účet školskej jedálne do 10. dňa v mesiaci , uviesť: Priezvisko a meno dieťaťa,
  variabilný symbol (pridelené číslo na začiatku školského roka)