Platobná inštrukcia:
A: Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v CMŠ na čiastočnú úhradu  výdavkov materskej školy sa od 1.9.2021 skladá z dvoch častí:

Prvá časť :   príspevok súvisiaci s výchovou a vzdelávaním detí.

Druhá časť: príspevok na ostatné nevyhnutné osobné a prevádzkové náklady súvisiace so zabezpečením chodu CMŠ.

  1. mesačný príspevok na jedno dieťa je 30,00 €
  2. predškoláci (rok pred plnením povinnej školskej dochádzky): 15,00 € formou daru platia len za druhú časť príspevku

Hlavný účet CMŠ :IBAN: SK 82 0200 0000 0041 5610 3151

Zaplatiť  na hlavný účet do 10. dňa v mesiaci, uviesť: Priezvisko a meno dieťaťa, variabilný symbol (osobné číslo dieťaťa, ktoré sa nemení počas celej dochádzky dieťaťa do CMŠ)

Dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom uhrádza zníženú sumu na čiastočnú úhradu výdavkov na prevádzku CMŠ 15€ a deti ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie 8€.

B : Mesačný príspevok na stravovanie dieťaťa od 1.9.2021:

  1. Stravná jednotka na 1 deň = 3,00 € – z toho:

 rodič: 2,40 € = tj. paušálne 48,00 € mesačne

       CMŠ:  0,60 €

  1. Deti, ktoré majú diétne stravovanie (bezlepková, bezlaktózová) na 1 deň = 2,08 €

rodič: 1,48 € na deň = tj. paušálne 30,00 € mesačne

CMŠ:  0,60 €

Účet na školskú jedáleň: IBAN: SK34 0200 0000 0041 5606 0753

zaplatiť na účet školskej jedálne do 10. dňa v mesiaci , uviesť:  Priezvisko a meno dieťaťa, variabilný symbol (osobné číslo dieťaťa, ktoré sa nemení počas celej dochádzky dieťaťa do CMŠ)