Informácie o škôlke

Cirkevná materská škola Kráľovnej Anjelov

Nám. padlých hrdinov 30
90028 Ivanka pri Dunaji
DIČ 2021747981
IČO: 31773834

Telefonický kontakt:

riaditeľka 0910 852 318

1. trieda 02/ 459 454 14

2. trieda 0910 / 852 324

Email: cmsivanka /zavinac/ gmail.com
web: www.cmsivanka.sk

Prevádzka CMŠ :od 6,45 – 16,45 hod.

Príchod detí do CMŠ do 8,00 hod. Prosíme, nakoľko je to možné, dodržiavať tento čas!

Odhlásiť dieťa zo stravy alebo neskorší príchod môžete do 7,45 hod.: na tel. čísle triedy do ktorej chodí dieťa alebo zapísaním na nástenke pri vstupe do CMŠ, prípadne priamo u učiteliek v triede.

(Neodhlásené dieťa zo stravy sa počíta ako prítomné!)

Prevzatie dieťaťa z CMŠ je možné od 15,00 hod.

Učiteľky v CMŠ:

I. trieda :: lienky

Mgr. Martina Bratkovičová – sr. Mária Laura, FDC  (riaditeľka CMŠ)
Ing. Elena Martinkovičová (učiteľka)

II.trieda :: motýliky

Ing. Ivica Miháliková 
Mgr. Veronika Koprdová – sr. Mária Zdenka,FDC
(triedna učiteľka)

Ekonómka:

Ing. Jaroslava Lahová , ekonomkaiv/zavinac/marianky.sk

Zodpovedná za výdaj stravy: Mária Gužiaková – sr. Mária Terezka,FDC

Nepedagogický pracovník: Bc. Mária Dubcová

Denný poriadokCMŠ:

Čas

Činnosť

Rámcovo stanovený čas

6:45 – 8:45 h.

hry a hrové činnosti plánované, navrhované aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti,

edukačné aktivityranný kruh – modlitba, rozhovory, diskusie…

Pevne stanovený čas

8:45 – 9:20 h.

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie, stravovanie)

Rámcovo stanovený čas

9:20 – 11:20 h.

edukačné aktivity výtvarné, pohybové, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické… aktivity realizované formou hry

hry a hrové činnosti – plánované, navrhované aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity

pohybové a relaxačné cvičenia

pobyt vonku, edukačná aktivita – spojená s vychádzkou do blízkeho okolia, alebo realizovaná na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým…)

Pevne stanovený čas

11:20 – 12:20 h.

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stravovanie, stolovanie)

Rámcovo stanovený čas

od 12:20 h.

odpočinok

pohybové a relaxačné cvičenia

Pevne stanovený čas

14:20 – 15:00 h.

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stravovanie, stolovanie)

Rámcovo stanovený čas

15:00 – 16:45 h.

hry a hrové činnosti plánované, navrhované aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity

edukačné aktivity