Cirkevná Materská Škola

Kráľovnej Anjelov – Ivanka pri Dunaji

,,Konať dobro, rozdávať radosť,
šťastným urobiť a viesť do neba.“

Božia služobnica Matka Františka Lechnerová
zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky

Každý týždeň nový jedálny lístok.

Básničky, pesničky, pracovné listy.

Dôležité dokumenty na stiahnutie.

Rozlúčka predškolákov so škôlkou

V piatok 24. júna sme sa rozlúčili s 22 predškolákmi, ktorí od septembra vymenia hračky za školské lavice a učebnice. Rozlúčku sme začali svätou omšou za prítomnosti pani učiteliek a rodičov. Po skončení deťom pán farár požehnal krížiky na krk a školské tašky. Následne sme sa presunuli na školský dvor, kde mali deti pre rodičov pripravený program. Po ňom pani učiteľky deťom rozdali tričká na pamiatku s logom MŠ. Na záver sme sa spoločne občerstvili pripraveným pohostením.

Na základe stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ako „MŠVVaŠ SR“) zo dňa 13.10.2020 je riaditeľ materskej školy orgánom verejnej moci. V nadväznosti na uvedené stanovisko je riaditeľ školy povinný vykonávať verejnú moc elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Preto rozhodnutie o prijatí/neprijatí do Cirkevnej materskej školy Vám bude zaslaný ako autorizovaný elektronický dokument do elektronickej schránky. Ak ju nemáte aktivovanú na doručovanie bude Vám vyhotovený listinný rovnopis do 30. 6. 2022.

O zablúdenej ovečke

Vo štvrtok 12. mája nás prišla pozrieť Lienka Kikilienka spolu so svojimi kamarátmi. Zobrala som sebou aj ovečky a porozprávala nám ako hľadali jednu stratenú ovečku.

Pastierka Kika sa vybrala na pašu so svojimi ovečkami Stelkou, Želkou, Nelkou a Belkou. Cestou z paše Belka nepočula keď ich pastiera Kika volala domov. Po čase zbadala, že nemá kamarátky na lúke. Vybrala sa teda sama domov. Po ceste domov zle odbočila a zablúdila. Stratiť sa je ľahké. Cesta späť je však náročná a pomalá. Nakoniec pastierka Kika  ovečku Belku nájde a spolu s ostatnými ovečkami majú dôvod na radosť. Predstavenie doplnené ľudovými pesničkami, častým békaním naplní deti strachom o ovečku zároveň smiechom a lepšou pamäťou, aby sme dobre počúvali starších. Ovečka Belka nás tiež naučila používať čarovné slovíčka. Naučila nás, že máme počúvať starších ľudí, lebo nás chcú niečo nové naučiť.