Cirkevná Materská Škola

Kráľovnej Anjelov – Ivanka pri Dunaji

,,Konať dobro, rozdávať radosť,
šťastným urobiť a viesť do neba.“

Božia služobnica Matka Františka Lechnerová
zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky

Každý týždeň nový jedálny lístok.

Básničky, pesničky, pracovné listy.

Dôležité dokumenty na stiahnutie.

Milí rodičia od septembra spúšťame novú webovú stránku. Je to stránka pre školy, Edupage. Mala by byť aj aplikácia, ktorá sa dá stiahnuť na Google play. Bližšie informácie ohľadom stránky a aplikácie vám prinesieme pred alebo na začiatku školského roka. Zatiaľ posielame link na novú stránku https://cmskralovnejanjelov.edupage.org

Rozlúčka predškolákov so škôlkou

V piatok 24. júna sme sa rozlúčili s 22 predškolákmi, ktorí od septembra vymenia hračky za školské lavice a učebnice. Rozlúčku sme začali svätou omšou za prítomnosti pani učiteliek a rodičov. Po skončení deťom pán farár požehnal krížiky na krk a školské tašky. Následne sme sa presunuli na školský dvor, kde mali deti pre rodičov pripravený program. Po ňom pani učiteľky deťom rozdali tričká na pamiatku s logom MŠ. Na záver sme sa spoločne občerstvili pripraveným pohostením.

Na základe stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ako „MŠVVaŠ SR“) zo dňa 13.10.2020 je riaditeľ materskej školy orgánom verejnej moci. V nadväznosti na uvedené stanovisko je riaditeľ školy povinný vykonávať verejnú moc elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Preto rozhodnutie o prijatí/neprijatí do Cirkevnej materskej školy Vám bude zaslaný ako autorizovaný elektronický dokument do elektronickej schránky. Ak ju nemáte aktivovanú na doručovanie bude Vám vyhotovený listinný rovnopis do 30. 6. 2022.

O zablúdenej ovečke

Vo štvrtok 12. mája nás prišla pozrieť Lienka Kikilienka spolu so svojimi kamarátmi. Zobrala som sebou aj ovečky a porozprávala nám ako hľadali jednu stratenú ovečku.

Pastierka Kika sa vybrala na pašu so svojimi ovečkami Stelkou, Želkou, Nelkou a Belkou. Cestou z paše Belka nepočula keď ich pastiera Kika volala domov. Po čase zbadala, že nemá kamarátky na lúke. Vybrala sa teda sama domov. Po ceste domov zle odbočila a zablúdila. Stratiť sa je ľahké. Cesta späť je však náročná a pomalá. Nakoniec pastierka Kika  ovečku Belku nájde a spolu s ostatnými ovečkami majú dôvod na radosť. Predstavenie doplnené ľudovými pesničkami, častým békaním naplní deti strachom o ovečku zároveň smiechom a lepšou pamäťou, aby sme dobre počúvali starších. Ovečka Belka nás tiež naučila používať čarovné slovíčka. Naučila nás, že máme počúvať starších ľudí, lebo nás chcú niečo nové naučiť.